Quy trình ISO

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 

 

 

     1.    MỤC ĐÍCH
Quy định cách thức và trình tự xem xét:
-     Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
2.    PHẠM VI
Áp dụng việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cho các hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tây hồ.
3.    TÀI LIỆU LIÊN QUAN
-    Luật doanh nghiệp
-    Nghị định 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
-    Công văn số 5296/UBND Thành phố Hà nội ngày 15/11/2006 về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đăng ký kinh doanh.
-    Công văn 994/UB-TCCQ ngày 30/11/2006 về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký kinh doanh.
- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006
4.    THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Hộ kinh doanh do 1 cá nhân là công dân Việt nam hoặc 1 nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại 1 địa điểm sử dụng không quá 10 lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
5.    NỘI DUNG
5.1 Lưu đồ quá trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi, bổ xung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh


5.2. Diễn giải lưu đồ
5.2.1 Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa (Văn phòng) tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
1.    Hồ sơ cấp mới đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh  gồm:
-    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh theo mẫu phụ lục 01 (điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu qui định).
-    Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh thư nhân dân
-    Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành ngành, nghề thì kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
-    Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
2.    Hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh:
-    Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Biểu mẫu đề nghị đổi đăng ký kinh doanh – Phụ lục 05)
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đang có hiệu lực pháp lý (bản gốc)
-    Bản sao hợp lệ giấy chứng minh thư nhân dân
-    Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành ngành, nghề thì kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
-    Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:
-    Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn cho hộ kinh doanh nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ.
-    Trường hợp hồ sơ đầy đủ, Văn phòng lập giấy biên nhận và trao giấy biên nhận cho hộ kinh doanh (mẫu phụ lục 02). Thời gian từ tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả là 5 ngày làm việc và vào sổ tiếp nhận hồ sơ.
Các Hồ sơ sau khi được bộ phận 1 cửa kiểm tra tiếp nhận, chuyển về Phòng Kế hoạch Kinh tế để xem xét. Khi giao nhận với phòng chuyên môn có ký nhận. 
Thời gian chuyển hồ sơ: ngay cuối buổi tiếp nhận hồ sơ.
Cán bộ Phòng KHKT tiếp nhận hồ sơ, chuyển TP xem xét.
5.2.2 Phân công
TP.KHKT xem xét hồ sơ, phân công cán bộ thụ lý xử lý hồ sơ.
5.2.3.Thụ lý hồ sơ
Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét:
-    Tính đầy đủ của hồ sơ và các thông tin trong trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.
-    Ngành nghề kinh doanh có thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh không
-    Tên hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh có phù hợp với qui định tại điều 42, NĐ 88/2006/NĐ-CP.
-    Nếu chưa khẳng định được các cam kết của công dân trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, cán bộ thụ lý hồ sơ kiểm tra lại các thông tin cần thiết.
-    Xem xét địa điểm kinh doanh. 
Kết quả xem xét hồ sơ được ghi vào BM -10-01 (Ý kiến đề xuất của cán bộ thụ lý hồ sơ)
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cần bổ sung thông tin, hay cần thay đổi, cán bộ thụ lý hồ sơ làm thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (phụ lục 04), kèm theo hồ sơ chuyển bộ phận 1 cửa để thông báo cho hộ kinh doanh bổ sung hồ sơ.
Trường hợp Hồ sơ đạt yêu cầu, cán bộ thụ lý hồ sơ in giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (mẫu phụ lục 03), kèm theo hồ sơ liên quan, trình trưởng phòng KHKT ký duyệt.
Thời gian từ khi P.KHKT tiếp nhận hồ sơ đến khi có kết quả chuyển Bp 1 cửa là 4 ngày.
5.2.4. Cập nhật theo dõi và trả kết quả
Cán bộ thụ lý hồ sơ cập nhận thông tin vào phần mềm theo dõi để quản lý.
Chuyển giấy chứng nhận sang Bộ phận 1 cửa và ký sổ giao nhận. BP 1 cửa có trách nhiệm trả kết quả cho công dân, yêu cầu hộ kinh doanh ký vào đăng ký kinh doanh và BP 1 cửa phô tô 1 bản Giấy chứng nhận ĐKKD đã có chữ ký của hộ kinh doanh chuyển về Phòng KHKT để lưu hồ sơ.
5.3 Báo cáo định kỳ về cấp giấy chứng nhận kinh doanh hộ kinh doanh
Định kỳ, vào tuần thứ nhất hàng tháng, P.KHKT gửi danh sách kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố, Chi cục Thuế Quận Tây hồ và các Sở chuyên ngành.
Lập báo cáo theo mẫu Báo cáo đăng ký kinh doanh hàng tháng, Danh sách đăng ký kinh doanh (phụ lục 06, 07)
6.    HỒ SƠ
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Bản sao chứng minh thư nhân dân
Bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Lưu tại Phòng KHKT, thời gian lưu theo quy trình quản lý hồ sơ.
7.    PHỤ LỤC
Phụ lục 01 Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Phụ lục 02 Mẫu giấy biên nhận
BM-10-01 Ý kiến đề xuất của cán bộ thụ lý hồ sơ
Phụ lục 03: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Phụ lục 04: Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ
Phụ lục 05: Mẫu thông báo thay đổi nội dung ĐKKD của Hộ kinh doanh
Phụ lục 06 Mẫu báo cáo đăng ký kinh doanh hàng tháng
Phụ lục 07 Mẫu báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh

 

 

 

 

Tệp đính kèm
1. QT-10 dang ky kinh doanh_OK

Quy trình ISO khác
- Chính sách chất lượng (Ngày đăng:01-06-2011)
- Mục tiêu chât lượng (Ngày đăng:01-06-2011)
- Quản lý tài liệu (Ngày đăng:02-06-2011)
- Duy trì cải tiến (Ngày đăng:06-06-2011)
- Quản lý hồ sơ (Ngày đăng:06-06-2011)
Thống kê truy cập
Văn bản UBND phường
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ