Quy trình ISO

Quy trình cấp và gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở 

 

1.    MỤC ĐÍCH
Quy định cách thức và trình tự xem xét việc cấp và gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng yêu cầu của công dân.
2.    PHẠM VI
Áp dụng việc cấp và gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn quận Tây hồ.
3.    TÀI LIỆU LIÊN QUAN
-    Quyết định 28/2006/QĐ-UB ban hành ngày 17/3/2006 – Của UBND Thành phố Hà nội về việc Ban hành Cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Hà nội.
-    Quy chuẩn xây dựng
-    Quy hoạch chi tiết Quận Tây hồ tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông).
-    Các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến xây dựng
4.    THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


5.    NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở


5.1.1 Tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận một cửa (thuộc Văn phòng HĐND & UBND) tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, hồ sơ gồm:
-    Đơn xin phép cấp giấy xây dựng (theo mẫu)
-    Bản sao có thị thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo quy định (theo Điều 7 Quyết định số 79/2007/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà nội)
-    Hai bộ hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo quy định.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung và quy cách hồ sơ:
-    Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn cho công dân nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ.
-    Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập giấy biên nhận, có chữ ký của người nộp, có mã số hồ sơ và ngày xác minh, ngày hẹn trả kết quả. Thời gian từ tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả là 15 ngày làm việc.
Cán bộ tiếp nhận nhập và lưu thông tin về hồ sơ vào phần mềm quản lý cấp phép xây dựng, chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn (P.XD-ĐT) và có ký nhận bàn giao hồ sơ. 
Thời gian chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn: 01 ngày.
5.1.2 Phân công
TP.XD-ĐT xem xét hồ sơ, phân công cán bộ thụ lý xử lý hồ sơ.
5.1.3.Thụ lý hồ sơ
Cán bộ thụ lý hồ sơ nhận hồ sơ theo phân công của lãnh đạo phòng và tiến hành thụ lý, kiểm tra:
-    Tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.
-    Tiến hành kiểm tra xác minh hồ sơ tại thực địa (lập biên bản kiểm tra).
-    Căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, các ý kiến thỏa thuận, quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.
-    Phối hợp với UBND phường liên quan và Phòng Tiếp dân của Quận xác minh tranh chấp, khiếu kiện (nếu có).
Kết quả xem xét hồ sơ được ghi vào phiếu thụ lý hồ sơ BM-11-01
Trong thời gian tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì Phòng XD-ĐT phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian cấp Giấy phép xây dựng.
Thời gian từ khi P.XD-ĐT tiếp nhận hồ sơ đến khi có kết quả thụ lý hồ sơ chuyển Bp 1 cửa là 14 ngày.
5.1.4. Trình kết quả thụ lý hồ sơ
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng, cán bộ thụ lý soạn thảo Giấy báo trả hồ sơ trình Trưởng phòng XD-ĐT ký duyệt
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy phép xây dựng, cán bộ thụ lý soạn thảo Giấy phép trình Trưởng phòng thẩm tra và trình Lãnh đạo quận ký Giấy phép xây dựng.
5.1.5. Cập nhật theo dõi và trả kết quả
Cán bộ thụ lý hồ sơ lưu trữ hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về lưu trữ và Thông tư 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ xây dựng, cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý cấp Giấy phép xây dựng.
Cán bộ thụ lý chuyển kết quả thụ lý cấp giấy phép xây dựng tới Bộ phận 1 cửa (có ký nhận bàn giao hồ sơ). Bộ phận 1 cửa chịu trách nhiệm trả kết quả cho công dân, thu lệ phí và phí xây dựng theo đúng các quy định của Bộ Tài chính và UBND Thành phố.
Chậm nhất sau 10 ngày làm việc, Phòng XD-ĐT phải hoàn thành việc bàn giao bản sao Giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng cho UBND phường nơi có công trình xây dựng và Thanh tra xây dựng để thực hiện việc quản lý, theo dõi việc xây dựng theo giấy phép đã cấp. Việc bàn giao phải có ký nhận của đại diện các cơ quan trên.
5.2. Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở
Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp Giấy phép xây dựng phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng.
Hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng gồm:
- Đơn xin gia hạn giấy phép
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, cập nhật vào phần mềm quản lý, lập giấy hẹn và chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn (P.XD-ĐT).
Thời gian cấp gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
5.3 Báo cáo định kỳ về cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Phòng P.XD-ĐT báo cáo về tình hình cấp phép xây dựng theo đúng quy định về chế độ thông tin báo cáo của đơn vị.
6.    HỒ SƠ LƯU

 

STT

 

Tên hồ sơ

 

Nơi lưu

 

Thời Gian lưu

1.

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở

P.XD-ĐT

Theo các qui định về lưu trữ hồ sơ

2.

Giấy phép xây dựng

Hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng đã được cấp phép

Các giấy tờ hồ sơ liên quan

3.

Các giấy tờ khác theo quy định


7.    PHỤ LỤC

BM-11-01 - phiếu thụ lý hồ sơ

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm
1. QT-11 Cap giay chung nhan xay dung nha o_OK

Quy trình ISO khác
- Chính sách chất lượng (Ngày đăng:01-06-2011)
- Mục tiêu chât lượng (Ngày đăng:01-06-2011)
- Quản lý tài liệu (Ngày đăng:02-06-2011)
- Duy trì cải tiến (Ngày đăng:06-06-2011)
- Quản lý hồ sơ (Ngày đăng:06-06-2011)
Thống kê truy cập
Văn bản UBND phường
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ