Quy trình ISO

Mục tiêu chât lượng 


 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN TÂY HỒ

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tây Hồ, ngày 16 tháng 08 năm 2007

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
Năm 2007

 

Căn cứ Chính sách chất lượng đã cam kết, UBND quận Tây Hồ đề ra mục tiêu chất lượng. Cụ thể như sau:

1. Đảm bảo 100% các công việc được giải quyết theo đúng trình tự và đúng quy định của pháp luật.

2. 100% cán bộ công chức nằm trong phạm vi được đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

3. Hệ thống quản lý chất lượng của UBND quận được chứng nhận và công nhận trong năm 2007. Các cam kết nêu trên được xem xét thường xuyên nhằm cải tiến liên tục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của toàn xã hội và công cuộc cải cách hành chính.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH - TRƯỞNG BCĐ ISO

 

 

Lê Văn Phượng

Ghi chú:

1. Mục tiêu chất lượng này được thiết lập phù hợp và nhất quán với Chính sách chất lượng của Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ.

2. Tất cả các bộ phận chức năng liên quan đều phải thực hiện các mục tiêu chất lượng này.

3. Các mục tiêu chất lượng này phải được theo dõi và báo cáo định kỳ cho lãnh đạo UBND quận.

 

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Chính sách chất lượng (Ngày đăng:01-06-2011)
- Quản lý tài liệu (Ngày đăng:02-06-2011)
- Duy trì cải tiến (Ngày đăng:06-06-2011)
- Quản lý hồ sơ (Ngày đăng:06-06-2011)
- Xử lý văn bản đến (Ngày đăng:06-06-2011)
Thống kê truy cập
Văn bản UBND phường
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ