Quy trình ISO

Xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 

 

 

    1.    MỤC ĐÍCH
Quy định cách thức và trình tự thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
2.    PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn quận Tây hồ.
3.    TÀI LIỆU LIÊN QUAN
o    Luật Đất đai năm 2003;
o    Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;
o    Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
o    Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của UBND thành phố Hà Nội;
o    Quyết định số 156/2004/QĐ-UB ngày 15/10/2004 của UBND thành phố Hà Nội;
o    Quyết định số 23/2005/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội v/v ban hành:"Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội"
o    Quyết định số 359/QĐ-UB ngày 16/3/2006 của UBND Quận Tây Hồ về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất và Nhà quận Tây Hồ.
4.    THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
LĐ: Lãnh đạo.
VP ĐKĐ&N: Văn phòng đăng ký đất và nhà.
Phòng TN&MT: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
GCN QSHNƠ&QSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
GCN QSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
5.    NỘI DUNG
5.1    Quá trình thực hiện việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho một phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
Lưu đồ quá trình


Diễn giải lưu đồ
5.1 Cán bộ thụ lý hồ sơ VPĐKĐ&N theo địa bàn được phân công tiếp nhận bộ
hồ sơ đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân từ các tổ chức bán nhà, giao nhà cho các hộ gia đình, cá nhân; hoặc do các hộ gia đình, cá nhân chuyển đến. Hồ sơ gồm có:
    a) 01 bộ hồ sơ kê khai xin cấp GCN của công dân bao gồm:
-    Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của UBND phường hoặc tổ chức bán, giao nhà, đất về tình trạng tranh chấp nhà, đất
(theo mẫu);
-    Tờ khai đăng ký đất, nhà (theo mẫu);
-    Bảng kê khai đăng ký nhà ở (theo mẫu);
-    Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng nhà, đất theo quy định  tại  Khoản  1, 2 Điều 50 Luật Đất đai ; hoặc quyết định giao nhà, đất; hợp đồng mua bán nhà ở, đất ở; văn bản giao đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; văn bản giao nhà đất tái định cư giải phóng mặt bằng;...
-    Chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà, đất bán, giao (nếu có);
-    Trích đo bản đồ địa chính khu đất kèm theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất do đơn vị có tư cách pháp nhân lập; biên bản bàn giao mốc giới nhà đất, sơ đồ vị trí và mặt bằng nhà chung cư (đối với nhà chung cư);
-    CMND và hộ khẩu thường trú của người đứng tên chủ sử dụng;
-    Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)
    b) Các tài liệu kèm theo hồ sơ xin cấp GCN do các tổ chức bán, giao nhà, đất:
-    Tờ trình (kèm theo danh sách) các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
    Khi tiếp nhận bộ hồ sơ, cán bộ thụ lý VP ĐKN&Đ được phân công kiểm tra tính đầy đủ của các tài liệu do các tổ chức bán, giao nhà, đất; hoặc do công dân cung cấp. Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ thụ lý VP ĐKĐ&N lập và ký Biên bản giao nhận hồ sơ với cán bộ của tổ chức bán, giao nhà, đất hoặc công dân. Nếu hồ sơ không đầy đủ, cán bộ thụ lý VP ĐKĐ&N không nhận và yêu cầu công dân; hoặc tổ chức bán, giao nhà, đất thông báo cho chủ sử dụng bổ sung hồ sơ hoặc chỉnh sửa hồ sơ theo quy định của Pháp luật hiện hành.
    Đối với các trường hợp có đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, cán bộ thụ lý áp dụng nghĩa vụ tài chính theo các quy định hiện hành của NN; đối chiếu bản đồ, lập bản thảo GCNQSĐƠ và in vẽ GCN; chuyển bản thảo Giấy chứng nhận kèm theo bộ hồ sơ kê khai của công dân trình lãnh đạo VP ĐKĐ&N phê duyệt, chuyển cán bộ thẩm định hồ sơ của phòng TN&MT.
    Đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm báo cáo LĐ VPĐKĐ&N, ra thông báo bằng văn bản, gửi cơ quan, tổ chức bán, giao nhà, đất để chỉnh sửa/bổ sung hoặc thông báo cho người sử dụng đất bổ sung hồ sơ theo quy định.
    Thời gian thụ lý hồ sơ không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ.
5.2. Cán bộ thẩm định hồ sơ của phòng TN&MT xem xét. thẩm định các nội dung:
-    Kiểm tra tính đầy đủ và tính pháp lý hồ sơ kê khai xin cấp GCN của công dân;
-    Kiểm tra bản thảo GCN; kiểm tra quy hoạch và kiểm tra việc áp dụng nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận
-    Nếu trường hợp đủ điều kiện: cán bộ thẩm định phòng TN&MT xác nhận vào bản thảo Giấy chứng nhận; lập Tờ trình trình LĐ phòng TN&MT xem xét, phê duyệt; dự thảo Quyết định cấp GCN.
    LĐ phòng TNMT xem xét và phê duyệt bản thảo GCN đồng thời phê duyệt Tờ trình; trình LĐ UBND Quận phê duyệt Quyết định và ký GCN.
    Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, cán bộ thẩm định phòng TN&MT lập thông báo bằng văn bản chuyển VP ĐKĐ&N để bổ sung hồ sơ hoặc chuyển trả hồ sơ cho công dân hoặc tổ chức bán, giao nhà, đất để bổ sung, chỉnh sửa.
    Thời gian thẩm định hồ sơ của P.TNMT không quá 5 ngày làm việc.
5.3. Trả hồ sơ
    Sau khi LĐ UBND Quận phê duyệt Quyết định và GCN, cán bộ thẩm định phòng TN&MT vào số GCN (Sổ theo dõi hồ sơ cấp GCNQSDĐ ) và chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo GCN về cán bộ thụ lý VP ĐKĐ&N (Sổ Giao nhận GCN).
    Căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Quyết định cấp GCNQSDĐ đã được UBND Quận phê duyệt, VP ĐKĐ&N có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ sử dụng đất (qua tổ chức bán, giao nhà, đất chuyển) hoặc thông báo trực tiếp cho công dân để công dân thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo qui định. Đồng thời VP ĐKĐ&N chuyển Quyết định cấp GCN về UBND Phường và các đơn vị khác có liên quan để cập nhật và theo dõi.
    Sau khi công dân thực hiện các thủ tục để hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại VPĐKĐ&N và hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại Kho bạc Nhà nước quận Tây Hồ; cán bộ thụ lý trao bản gốc GCN QSDĐ cho công dân và chuyển bộ hồ sơ cho cán bộ thẩm định phòng TN&MT lưu.
    Thời gian kể từ khi cán bộ thụ lý hồ sơ VPĐKĐ&N tiếp nhận hóa đơn hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến khi bàn giao Giấy chứng nhận cho công dân là 03 ngày làm việc.
6.    LƯU HỒ SƠ
    6.1. Các hồ sơ lưu tại VPĐKĐ&N:
    - Bản lưu GCN QSDĐƠ và các tài liệu giao nhận hồ sơ với công dân hoặc các đơn vị, tổ chức
    - Biên bản giao nhận hồ sơ
    6.2. Các hồ sơ lưu tại Phòng TN&MT:
    - Hồ sơ kê khai xin cấp GCN của công dân
    - Biên bản giao nhận hồ sơ
    Các hồ sơ này được lưu theo Quy định của Nhà nước
7.    PHỤ LỤC
o    Mẫu Biên bản giao nhận
o    Mẫu Sổ cấp GCNQSDĐ;
o    Mẫu Sổ Giao nhận GCN
o    Mẫu Sổ bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm
1. QT-08 Cap giay CNQSD DO_OK

Quy trình ISO khác
- Chính sách chất lượng (Ngày đăng:01-06-2011)
- Mục tiêu chât lượng (Ngày đăng:01-06-2011)
- Quản lý tài liệu (Ngày đăng:02-06-2011)
- Duy trì cải tiến (Ngày đăng:06-06-2011)
- Quản lý hồ sơ (Ngày đăng:06-06-2011)
Thống kê truy cập
Văn bản UBND phường
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ