Quy trình ISO

Xét cấp giấy chứng nhận chuyển quyền sử dụng đất ở 

 

1.    MỤC ĐÍCH
Quy định cách thức và trình tự thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
2.    PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn quận Tây hồ.
3.    TÀI LIỆU LIÊN QUAN
o    Luật Đất đai năm 2003;
o    Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;
o    Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
o    Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của UBND thành phố Hà Nội;
o    Quyết định số 156/2004/QĐ-UB ngày 15/10/2004 của UBND thành phố Hà Nội;
o    Quyết định số 23/2005/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội v/v ban hành:"Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội"
o    Quyết định số 359/QĐ-UB ngày 16/3/2006 của UBND Quận Tây Hồ về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất và Nhà quận Tây Hồ.
4.    THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
LĐ: Lãnh đạo.
VP ĐKĐ&N: Văn phòng đăng ký đất và nhà.
Phòng TN&MT: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
GCN QSHNƠ&QSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
GCN QSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
5.    NỘI DUNG
5.1    Quá trình thực hiện việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho một phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
Lưu đồ quá trình


Diễn giải lưu đồ
    Bước 1
5.1.1 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ VP ĐKĐ&N và kiểm tra tính đầy đủ của bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng một phần QSHNƠ&QSDĐƠ của công dân.
    Hồ sơ bao gồm:
o    03 đơn đề nghị QSHNƠ&QSDĐƠ (theo mẫu);
o    03 bản sao công chứng GCN QSHNƠ&QSDĐƠ (hoặc GCN QSDĐ);
o    03 bản chính Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do đơn vị có tư cách pháp nhân lập;
o    03 bản chính Bản vẽ mặt bằng nhà ở do đơn vị có tư cách pháp nhân đo vẽ;
o    03 bản sao công chứng CMTND, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
o    Văn bản ủy quyền theo quy định của Pháp luật (nếu có).
    Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hẹn công dân đến nhận lại 01 bộ hồ sơ kèm theo Công văn của VPĐKĐ&N để lập hợp đồng tại Cơ quan Công chứng.
    Nếu hồ sơ không đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích và yêu cầu công dân cần bổ sung các tài liệu cần thiết.
    Thời gian hẹn trả kết quả không quá 5 ngày làm việc tính từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ.
5.1.2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cán bộ thụ lý hồ sơ (theo chức năng, nhiệm vụ được giao). Cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra và thụ lý hồ sơ, bao gồm các nội dung:
    - Kiểm tra tính đầy đủ và tính pháp lý hồ sơ đề nghị chuyển nhượng QSHNƠ&QSDĐƠ của công dân;
o    Đối với các trường hợp có đủ điều kiện, cán bộ thụ lý hồ sơ sẽ dự thảo công văn gửi Cơ quan Công chứng Nhà nước Thành phố Hà Nội và Chi cục Thuế quận Tây Hồ; Trình LĐ VP ĐKĐ&N phê duyệt.
o    Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện, cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm thông báo và chuyển hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ để yêu cầu công dân bổ sung hoặc trả lại hồ sơ cho công dân.
5.1.3. LĐ VPĐKĐ&N ký duyệt công văn gửi Cơ quan Công chứng NN Tp. Hà Nội và Chi cục Thuế quận Tây Hồ để lập hợp đồng chuyển nhượng theo quy định.
5.1.4 Căn cứ theo ngày hẹn trả trên phiếu hẹn, công dân đến nhận lại 01 bộ hồ sơ và 01 công văn do VP ĐKĐ&N phát hành để lập Hợp đồng tại cơ quan Công chứng Nhà nước theo quy định.
02 bộ hồ sơ của công dân kèm theo 02 Công văn được lưu tại VPĐKĐ&N.
    Bước 2
5.1.5 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ VP ĐKĐ&N tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng một phần diện tích đất của công dân.
    Hồ sơ bao gồm:
-    02 bản Hợp đồng chuyển nhượng QSHNƠ&QSDĐƠ (01 bản lưu tại cơ quan địa chính nhà đất, 01 bản lưu tại cơ quan thuế);
-    01 GCN QSHNƠ&QSDĐƠ hoặc GCN QSDĐ (bản chính);
-    02 tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu);
-    02 tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất (theo mẫu).
Thời gian hẹn trả kết quả không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ.
5.1.6 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cán bộ thụ lý (theo chức năng, nhiệm vụ được giao). Cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, bao gồm các nội dung:
- Kiểm tra nội dung trong hợp đồng chuyển nhượng;
o    Đối với các trường hợp đủ điều kiện, cán bộ thụ lý hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh tại thực địa vị trí thửa đất, lập Phiếu chuyển thông tin địa chính gửi Chi cục Thuế thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với công dân;
o    Đối với các trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm thông báo và chuyển hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận để yêu cầu công dân bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ cho công dân.
5.1.7 LĐ VPĐKĐ&N ký duyệt Phiếu chuyển thông tin Địa chính gửi Chi cục Thuế quận Tây Hồ để xác định nghĩa vụ tài chính của công dân  theo quy định.
5.1.8 Cán bộ thụ lý hồ sơ VP ĐKĐ&N chuyển Phiếu chuyển thông tin Địa chính gửi Chi cục thuế, kèm theo các tài liệu sau:
    - 01 bộ hồ sơ của công dân;
    - Công văn (mục 5.1.3) gửi Chi cục thuế Quận Tây Hồ của VPĐKĐ&N.
5.1.9 Chi cục thuế quận Tây Hồ căn cứ vào Phiếu chuyển thông tin Địa chính của Văn phòng Đăng ký đất và Nhà để xác định nghĩa vụ tài chính của công dân theo quy định; chuyển Thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính về cho cán bộ thụ lý hồ sơ VPĐKĐ&N để bàn giao cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ VPĐKĐ&N.
    Bước 3
5.1.10 Cán bộ thụ lý hồ sơ VP ĐKĐ&N tiến hành chỉnh lý biến động trên GCN QSHNƠ&QSDĐƠ đã cấp, đồng thời tiến hành in vẽ Giấy chứng nhận- phần chia tách, dự thảo Tờ trình và Quyết định đề nghị cấp mới GCN; chuyển cho cán bộ thẩm định phòng TN&MT 01 bộ hồ sơ gồm có:
-    01 bộ hồ sơ của công dân tại Bước1 và 01bộ hồ sơ của công dân tại Bước2;
-    Công văn gửi Chi cục  thuế Quận Tây Hồ của VP ĐKĐ&N (theo mục 5.1.3);
-    Phiếu chuyển thông tin Địa chính;
-    GCN QSHNƠ&QSDĐƠ hoặc GCN QSDĐ - phần chia tách đề nghị cấp mới;
-    Tờ trình kèm theo Quyết định đề nghị cấp mới GCN.
5.1.11 Cán bộ thẩm định phòng TNMT thẩm định hồ sơ, kiểm tra nội dung trên GCN đề nghị cấp mới và kiểm tra nội dung của dự thảo Tờ trình, Quyết định cấp mới GCN.
-    Nếu hồ sơ đủ điều kiện: cán bộ thẩm định phòng TN&MT trình LĐ phòng TN&MT ký phê duyệt Tờ trình;  trình LĐ UBND Quận ra Quyết định và ký GCN. Sau khi UBND Quận phê duyệt, cán bộ thẩm định phòng TN&MT vào số GCN, bàn giao GCN và hồ sơ cho cán bộ thụ lý hồ sơ VP ĐKĐ&N.
-    Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, phòng TN&MT lập thông báo bằng văn bản chuyển VP ĐKNĐ để bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ cho công dân.
5.1.12 Cán bộ thụ lý hồ sơ VP ĐKĐ&N tiếp nhận hồ sơ, GCN từ phòng TN&MT và bàn giao cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ VP ĐKĐ&N.
5.1.13 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ VP ĐKĐ&N  bàn giao Thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho công dân theo Giấy hẹn.
    Thời gian từ khi cán bộ thụ lý hồ sơ VP ĐKĐ&N thực hiện việc chỉnh lý biến động đến khi bàn giao GCN cấp mới – phần chia tách và GCN đã cấp đã được chỉnh lý  biến động cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ VP ĐKĐ&N là 10 ngày làm việc.
    Bước 4
5.1.14 Sau khi công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Kho bạc Nhà nước thuộc quận Tây Hồ và nộp lại hóa đơn tài chính tại VPĐKĐ&N, cán bộ tiếp nhận hồ sơ VPĐKĐ&N sẽ bàn giao GCN đã chỉnh lý biến động kèm theo GCN cấp mới cho chủ sử dụng theo Giấy hẹn.
    Thời gian kể từ khi tiếp nhận hóa đơn hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến khi bàn giao  GCN cho công dân là 03 ngày làm việc.

5.2    Quá trình thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất ở
Lưu đồ quá trình:


    Mô tả các bước thực hiện công việc
    Bước 1
5.2.1 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ VP ĐKĐ&N tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công dân.
Hồ sơ bao gồm:
o    02 đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (theo mẫu);
o    01 bản chính, 02 bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
o    02 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (01 bản lưu tại cơ quan Địa chính nhà đất, 01 bản lưu tại cơ quan Thuế);
o    02 bản chính Bản vẽ mặt bằng nhà ở do đơn vị có tư cách pháp nhân đo vẽ;
o    2 bộ sao công chứng CMTND, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội;
o    Văn bản ủy quyền theo quy định của Pháp luật (nếu có);
o    02 tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu);
o    02 tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất (theo mẫu).
    Thời gian hẹn trả kết quả không quá 07 ngày làm việc tính từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ.
5.2.2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cán bộ thụ lý hồ sơ VP ĐKĐ&N (theo chức năng, nhiệm vụ được giao). Cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và tính pháp lý hồ sơ đề nghị chuyển nhượng QSHNƠ&QSDĐƠ của công dân.
-    Đối với các trường hợp đủ điều kiện, cán bộ thụ lý sẽ tiến hành xác minh tại thực địa; lập Phiếu chuyển thông tin Địa chính gửi cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định; trình LĐVPĐKĐ&N ký duyệt Phiếu chuyển thông tin địa chính.
-    Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện, cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm thông báo và chuyển hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ để yêu cầu công dân bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ cho công dân.
5.2.3. LĐ VPĐKĐ&N ký duyệt Phiếu chuyển thông tin địa chính gửi cơ quan thuế theo quy định.
5.2.4. Cán bộ thụ lý hồ sơ VP ĐKĐ&N chuyển Phiếu chuyển thông tin Địa chính gửi Chi cục thuế, kèm  01 bộ hồ sơ của công dân;
5.2.5. Chi cục Thuế quận Tây Hồ căn cứ vào Phiếu chuyển thông tin Địa chính của Văn phòng Đăng ký đất và Nhà để xác định nghĩa vụ tài chính của công dân theo quy định; chuyển Thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính về cho cán bộ thụ lý hồ sơ Văn phòng Đăng ký đất và Nhà để cán bộ thụ lý hồ sơ VPĐKĐ&N bàn giao cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ VPĐKĐ&N.
    Bước 2
5.2.6. Cán bộ thụ lý hồ sơ tiếp nhận Thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ Chi cục thuế và bàn giao cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ.
5.2.7. Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận QSHNƠ&QSDĐƠ hoặc GCN QSDĐƠ đã cấp, trình LĐ VP ĐKĐ&N xem xét, phê duyệt.
    Thời gian cán bộ thụ lý hồ sơ tiếp nhận Thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ Chi cục thuế; thực hiện việc chỉnh lý biến động trên GCN đến khi bàn giao GCN đã chỉnh lý biến động cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ VPĐKĐ&N là 6 ngày làm việc.
5.2.8. Sau khi công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Kho bạc Nhà nước  quận Tây Hồ và nộp lại hóa đơn tại VP ĐKĐ&N, cán bộ tiếp nhận sẽ bàn giao GCN đã đăng ký biến động cho chủ sử dụng theo Giấy hẹn.
    Thời gian kể từ ngày tiếp nhận hóa đơn hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến khi nhận GCN là 03 ngày làm việc.
6.    LƯU HỒ SƠ
    Toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng được lưu tại Văn phòng Đăng ký đất và Nhà, bao gồm:
        6.1. Hồ sơ chuyển nhượng một phần diện tích đất:
- 01 bộ hồ sơ của công dân;
- Công văn của Văn phòng;
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (bản lưu tại cơ quan Địa chính Nhà đất);
- Tờ khai Lệ phí trước bạ;
- Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất;
- Phiếu chuyển thông tin Địa chính;
- Bản lưu Giấy chứng nhận đã cấp (đã được chỉnh lý biến động);
- Bản lưu Giấy chứng nhận cấp mới;
- Quyết định cấp mới Giấy chứng nhận;
    6.2. Hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất:
- 01 bộ hồ sơ của công dân;
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (bản lưu tại cơ quan Địa chính Nhà đất);
- Tờ khai Lệ phí trước bạ;
- Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất;
- Phiếu chuyển thông tin Địa chính;
- Bản lưu Giấy chứng nhận đã cấp (đã được chỉnh lý biến động).
7.    PHỤ LỤC

 

 

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Chính sách chất lượng (Ngày đăng:01-06-2011)
- Mục tiêu chât lượng (Ngày đăng:01-06-2011)
- Quản lý tài liệu (Ngày đăng:02-06-2011)
- Duy trì cải tiến (Ngày đăng:06-06-2011)
- Quản lý hồ sơ (Ngày đăng:06-06-2011)
Thống kê truy cập
Văn bản UBND phường
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Hình ảnh phường Yên Phụ