Khối trường học http://pyenphu.tayho.gov.vn/ http://pyenphu.tayho.gov.vn/ Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020 các trường trên địa bàn phường Yên Phụ http://pyenphu.tayho.gov.vn/News-details/154/367/Thong-bao-tuyen-sinh-nam-hoc-2019---2020-cac-truong-tren-dia-ban-phuong-Yen-Phu.html Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020 các trường trên địa bàn phường Yên Phụ Bà giáo Hồ Hương Nam tận tụy với lớp học tình thương http://pyenphu.tayho.gov.vn/News-details/154/306/Ba-giao-Ho-Huong-Nam-tan-tuy-voi-lop-hoc-tinh-thuong.html Bà giáo Hồ Hương Nam tận tụy với lớp học tình thương